Rašelinné a podmáčené smrčiny | Česká divočina

Bog and waterlogged spruce forests

Podmáčené smrkové lesy neboli smrčiny se nachází v polohách od 500 m n. m. až do alpínské hranice lesa, a to v okolí pramenišť, rašelinišť a v zamokřených terénních sníženinách. Dominantním stromem je smrk ztepilý, přimíšenými dřevinami mohou být jedle bělokorá, olše lepkavá, bříza bělokorá, bříza pýřitá a jiné. Rašelinné smrčiny se nacházejí na rašeliništi, kde mocnost rašeliny není tak velká a dovoluje existenci stromového patra.

Na co si dávat pozor pod nohama?

Podobně jako v horských smrkových lesích se i v podmáčených a rašelinných daří mechům, především těm vlhkomilným, které pokrývají až 70 % půdy. Můžeme narazit také na přesličku lesní, různé druhy kapradin, trav nebo na brusnici. Nejspíš pro vás nebude překvapením, že se zde daří rašeliníku, především v rašelinné smrčině.

Co ohrožuje podmáčené a rašelinné smrkové lesy?

Hlavním ohrožujícím faktorem rašelinných a podmáčených smrčin je změna vodního režimu, zejména odvodnění, ale také těžba rašeliny. Podobně jako u ostatních smrčin ohrožují tento biotop imise, eutrofizace prostředí a následná degradace bylinného patra. Podmínkou zachování biotopu je šetrné lesní hospodaření, při kterém je udržován stávající vodní režim a podporováno přirozené zmlazení namísto výsadby sazenic smrku pocházejících z jiných oblastí.
 
Kde je najdeme?

Velmi cenné podmáčené nebo rašelinné smrčiny najdete například na mokřinách na Šumavě. Dalšími místy jsou Ašský výběžek, Krušné hory, Slavkovský a Český les, Brdy, Novohradské hory, Českomoravská vrchovina, Svitavsko, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Hrubý a Nízký Jeseník a Moravskoslezské Beskydy. Vzácně se tyto smrčiny vyskytují i v inverzních polohách na okrajích vrchovišť na Dokesku a Třeboňsku a izolovaně i v dalších oblastech.