Bukový les s kobercem květin | Česká divočina

Květnatá bučina

Nadřízený biotop: Bukové lesy

Pokud ve vás slovo „bučina“ probouzí vůni luční trávy, cinkání kravských zvonců a táhlé bučení jejích majitelek, je to jistě příjemné. S přežvýkavci ale bučina nemá nic společného. Bučiny jsou nádherné bukové lesy, kterým se daří především bez zásahu člověka. Jak ty nás dokážou uchvátit, když jim dáme prostor! Toho cvrlikání spokojených ptáků, kteří zde můžou hnízdit v dutinách starých velikánů, rychlý běh tesaříků po kmenech stromů a trouchnivějící dřevo, do kterého kladou larvy, a dalšího podivuhodného divadla přírody.

Květnaté bučiny jsou listnaté nebo smíšené lesy, které rostou na minerálně bohatých horninách. Dominantní je zde buk lesní, jak název napovídá, ale objevují se zde i další listnaté (javor klen a mléč, dub zimní a letní, habr obecný, jilm horský, lípa malolistá a velkolistá nebo jasan ztepilý). Ve vyšších polohách nebo na stinných severních svazích najdeme jedli bělokorou a smrk ztepilý.

keřovém patře si můžeme natrhat lískové oříšky, kromě toho zde roste bez červený, zimolez obecný a černý nebo jeřáb ptačí. A tak v létě hraje les všemi barvami.

A co ty květiny? Na co máte dávat pozor pod nohama?

Koukejte a googlete. Roste zde: samorostlík klasnatý, svéřep Benekenův, ostřice chlupatá, kyčelnice cibulkolistá a devítilistá, kapraď samec, kostřava lesní, pitulník žlutý, mařinka vonná, bukovník kapraďovitý, ječmenka evropská, strdivka jednokvětá, bažanka vytrvalá, pšeníčko rozkladité, vraní oko čtyřlisté, kokořík přeslenitý, věsenka nachová, krtičník hlíznatý, starček vejčitý a violka lesní. A to není vše!

V čem jsou bučiny hodnotné?

Původní bukové lesy s trouchnivějícím dřevem a starými stromy plnými dutin jsou životně důležité pro nepřeberné množství živočichů včetně vzácných ptáků nebo brouků. Například samička tesaříka alpského, fešáka našich lesů, klade do trouchnivějícího dřeva larvy. Odumřelé dřevo musí být správně vlhké a osluněné. Takovéto podmínky zajišťují pouze původní, lidskou činností či těžbou nepoškozené bukové lesy.

V lesích, které zůstávají bez zásahu nebo s minimálním zásahem člověka, objevíte jak staré mohutné velikány, tak mladé stromky. Přirozené omlazování lesa ohrožuje spárkatá zvěř – jeleni, srnci, divoká prasata a jiné. Ti pro ně nejsou jediným rizikem. To člověk kácí původní bukové lesy a nahrazuje je monokulturními jehličnatými lesy.

Kde je najdeme?

Bučiny jsou rozšířeny v podhorských a horských oblastech na celém území České republiky. Především nás jejich stín ukryje před sluncem v okrajových pohořích Českého masivu, na Českomoravské a Drahanské vrchovině, na vyšších pahorkatinách a hornatinách ve vnitrozemí Čech a v pohoří moravských Karpat.