Suťové lesy | Česká divočina

Ravine forests

Pokud byste řekli, že suťový les je ten s těmi malými kamínky i velkými balvany, o které co vteřinu zakopáváte, daleko od pravdy byste nebyli. Jen abyste ale v tu chvíli byli daleko od odborníka, který by na vás leda nasupeně koukal. Suťové lesy ale nabízí víc než jen kameny. Pojďme se na ně podívat o něco podrobněji.

Kde je najdeme?

Suťové lesy se vyskytují roztroušeně v pahorkatinách až horských polohách po celém území České republiky. Chybějí v nížinách, pánvích a dalších rovnatých oblastech, stejně jako v nejvyšších horských oblastech. Suťové lesy najdete na strmých skalnatých svazích anebo na svazích říčních a potočních údolí, v dolních částech svahů a v roklinách. Často je poznáte podle velké koncentrace balvanů nebo suti.

Co v nich roste?

Půda v těchto lesích je vlhká a bohatá na živiny. Koloběh živin je poměrně rychlý díky opadaným listům lip, javorů, jilmů a jasanu, které se v půdě rozkládají.  Stromové patro suťových lesů je díky této výživné půdě druhově bohatší než u jiných listnatých lesů. Najdeme zde rychle rostoucí stromy, jako je javor klen a javor mléč, jasan ztepilý, lípy a jilm drsný. V nižších nadmořských výškách jsou hojné lípy a habr obecný. Zatímco v podhorských a horských oblastech lípy ustupují, převládá nejčastěji javor klen a vyskytuje se zde i buk lesní, případně jedle bělokorá. Vzácně zde objevíme i tis červený.

V keřovém patru si můžeme pochutnat na lískových oříšcích, angreštu nebo černém a červeném bezu. Z bylin sem pronikají druhy z okolních lesů, často bukových, dubových nebo lužních. Daří se zde bylinám, které potřebují vlhkou půdu: například hluchavce skvrnité nebo ptačinci hajnímu. Ze vzácných květin tady najdeme měsíčnici vytrvalou, kýchavici bílou Lobelovu nebo omamně vonící udatnu lesní.

Suťové lesy jsou ideální pro kapraďorosty. Pokud se chcete podívat na opravdovou vzácnost, vydejte se do suťových lesů krasových žlebů, kde roste kapradina jelení jazyk celolistý. Stejně tak se na balvanovitých sutích daří mechovému patru.

Čím jsou vzácné?

Díky tomu, že se suťové lesy rostou na těžko dostupných místech, patří k našim nejzachovalejším přirozeným lesům. Přesto jsou ohroženy těžbou nebo vysazováním nepůvodních dřevin, i když v menší míře než u jiných lesů. V některých porostech se také šíří invazivní netýkavka malokvětý, která lesy ohrožuje.

Suťové lesy jsou také důležitými ochránci. Tím, že rostou ve svazích, je zpevňují a podporují biologickou rozmanitost organismů.