Národní přírodní rezervace Jezerka | Česká divočina
4 hodiny
Náročnost: Střední

Na příkrých zlomových svazích Krušných hor protnutých hlubokým údolím Vesnického potoka se nachází národní přírodní rezervace Jezerka. Je chráněna od roku 1969 a má rozlohu 141 hektarů. Nejvýše položeným bodem je vrchol Jezeř či Jezeří (707 m n. m.). Zdejší lesy přitom leží asi jen 50 metrů od velkolomu Československé armády. Na rozdíl od zničené krajiny v těžební jámě kypí skalnatý svah nad ní životem. V rezervaci Jezerka se vyskytuje více než třicet různých typů lesa, což dokládá velké přírodní bohatství jejího nevelkého území.

Alt
Ráj pro brouky
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Blízko leží zámek Jezeří, který byl stejně jako okolní lesy majetkem Lobkowitzů. V lesích na svazích Jezerky už od začátku 20. století neprobíhalo běžné lesní hospodaření.

Důvodem byla nejen jejich nepřístupnost, ale i ochrana a zachování nejpřirozenějšího a nejzachovalejšího smíšeného porostu ve východní části Krušných hor.

Na vrcholu hory Jezeří leží jeden z nejvýše položených dubových lesů u nás. Tam, kde je dostatek slunečního světla, zůstaly dubohabrové háje. Téměř 250 let staré a v rezervaci nejcennější majestátní bučiny s javorem klenem a jilmem ohromí svou rozmanitostí a romantickou krásou.

V lesích na prudkých jižních a jihovýchodních svazích převládají přirozené porosty. Při úpatí svahů jsou zbytky dubohabřin, které rychle střídají květnaté a posléze acidofilní bučiny. Na poměrně malé rozloze můžeme najít velmi rozmanitá prostředí. Narazíme tu na suťové lesy a teplomilné doubravy na skalách, o kousek dále zase na podmáčená stanoviště lesních pramenišť.

Na nejméně dostupných a osluněných místech se nachází např. drobná chráněná rostlinka bělozářka liliovitá, z dřevin pak jeřáby muk, břek či dunajský nebo prudce vonící lýkovec jedovatý. Hlavně kvůli dopadům znečištění oxidy síry a dusíku a rychlému odtoku vody z náhorní plošiny se další vzácnější druhy rostlin vytratily. Jinak je to jen v suťových částech rezervace. V nich je vymývání látek pomalejší a díky tomu tu dokáže růst na živiny poměrně náročná a vzácná měsíčnice vytrvalá.

Velké lesní komplexy různověkých listnatých lesů s dostatkem starých stromů s dutinami a s přirozenými koryty potoků jsou klíčové pro život řady chráněných živočichů. Ve starých, odumírajících a trouchnivějících kmenech dubů a buků můžeme najít nejvzácnější brouky oblasti – kovaříka fialového a tesaříka alpského. Mlok skvrnitý a čolek horský zas zastupují silně ohrožené obojživelníky.

Dostatek prostoru a souvislý les s bohatým druhovým složením stromů různého stáří jsou pak důležité pro ptáky. Všechny vzácné druhy, k nimž patří holub doupňák, lejsek malý, strakapoud prostřední a žluva hajní, potřebují souvislé porosty s množstvím doupných stromů. Dostatek míst k hnízdění mají v rezervaci i dravý jestřáb lesní nebo naše největší sova výr velký

Na vrchol NPR Jezeří s názvem Jezeří je nejlepší vyrazit z obce Vysoká Pec (zastavuje tu autobus z Chomutova) po značené turistické stezce k více než 700 let staré a památné Žeberské lípě a dále na rozcestí Pod Jánským vrchem, odkud je kousek k zámku Jezeří a na vyhlídku na Jánském vrchu. Z rozcestí vede trasa na vrchol Jezeří se zříceninou hradu Starý Žeberk, dále na Jedlovou (853 m n. m.) a túru můžete zakončit v Nové Vsi v Horách, odkud jede autobus do Litvínova. Od rozcestníku u zámku se můžete vydat i na opačnou stranu, okolo zříceniny hradu Alberk do malebného Horního Jiřetína, kde můžete obdivovat barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. I odtud jezdí autobus do Litvínova.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Ráj pro brouky
Ve starých, odumírajících a trouchnivějících kmenech dubů a buků můžeme najít nejvzácnější brouky oblasti.
Najdeme zde silně ohroženého obojživelníka mloka skvrnitého
Mlok skvrnitý je dokladem čistého vodního toku, který je odrazem zdravé přírody.